/

Nieuws

Zelf vertrouwen en weerbaarheid

De leerkrachten en de leerlingen van de Lispeltuut hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om Fides-gecertificeerd te kunnen worden.

Na een inspirerende en leerzame avond waarbij het team aan de ouders gepresenteerd heeft, hoe De Lispeltuut omgaat met weerbaarheid, zelfvertrouwen vergroten en sociaal gedrag in de school, heeft Henk de Visser het certificaat overhandigd aan de school. Met kinderen, ouders en leerkrachten werkt de school iedere dag aan zelfvertrouwen en weerbaarheid, zodat zij kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

De Lispeltuut probeert met het hanteren van de Fidesmethode te voorkomen dat kinderen buiten de groep vallen en gepest worden. In de groep wordt daarom gewerkt met symbolen, zoals de ballon, sleutelbos, matroesjka, domino, ojee/oké kastje, de 100% beer en de rugzak. Bij de certificering werd stilgestaan bij het feit dat de school het afgelopen jaar ervoor gezorgd heeft dat de gehanteerde afspraken consequent worden toegepast en de symbolen nadrukkelijk naar voren komen.Zo zijn in alle klassen symbolen zichtbaar en wordt er bij een kringgesprek of viering regelmatig naar terug gekoppeld. Bent u benieuwd naar De Lispeltuut? U bent van harte welkom op de open dag op 20 maart. De kinderen laten u vol trots de school zien en wij vertellen graag hoe we werken. Graag tot ziens!

”De rust en het vertrouwen zijn terug”

Sinds het begin van het schooljaar 2018/2019 is Margje Bielars directeur a.i. op De Lispeltuut. Samen met het team heeft ze een pittige opdracht: de onderwijskwaliteit verbeteren. Inmiddels zijn er een aantal maanden voorbij en zijn de resultaten van inspanningen al duidelijk zichtbaar. Margje: “We zijn er nog niet, maar ouders hebben vertrouwen en samen met het team zijn we een goede weg ingeslagen.” Lees hier het openhartige interview over het verleden, het heden en de toekomst.

20 maart open dag!

Is uw kind bijna 4? Orienteert u zich op een basisschool? Op woensdag 20 maart bent u van harte welkom op de open dag van De Lispeltuut! Graag laten we u kennismaken met onze school, het team en het onderwijs. Zowel in de ochtend als op het einde van de middag staan onze deuren open. www.delispeltuut.nl/open-dag.

Oudergesprekken

November 2018 - In de groepen 5 t/m 8 worden de oudergesprekken samen met de kinderen gevoerd zodat we niet over de kinderen maar met de kinderen praten over wat goed gaat, wat beter kan en hoe we de komende periode samen verder werken. De gesprekken staan in het teken van welbevinden en ontwikkeling van het kind.  

Stand van zaken m.b.t. onderwijsinspectie

Oktober 2018 -  De Inspectie van het Onderwijs heeft op 5 juni 2018 een onderzoek uitgevoerd op onze school. Zij hebben daarbij vastgesteld dat De Lispeltuut een zeer zwakke school is. Een school wordt 'zeer zwak'  genoemd als de leerresultaten van de leerlingen veel lager zijn dan die van de leerlingen op vergelijkbare scholen en de kwaliteit van het onderwijsproces en/of de veiligheid op onderdelen onvoldoende zijn. De onderstaande punten zijn echter doorslaggevend voor de kwaliteit van het onderwijs. 
• Wat leren de leerlingen en hoe ontwikkelen ze zich?
• Hoe veilig is de school?
• Hoe stuurt de directie de school aan?
• Hoe neemt het bestuur zijn verantwoordelijkheid?

Een school die van de inspectie de beoordeling 'zeer zwak' heeft gekregen, moet zich binnen een jaar verbeteren. De onderwijsinspectie doet na een jaar een herstelonderzoek om na te gaan of dat gelukt is. Als dat zo is, is de school niet langer zeer zwak en wordt de school van de internetlijst van zeer zwakke scholen afgehaald. Als wij bij het herstelonderzoek geconstateerd wordt dat de school nog steeds zeer zwak is, dan meldt de inspectie de school bij de minister van onderwijs. De minister kan dan maatregelen treffen, zoals het (gedeeltelijk) inhouden of beëindigen van de financiering. Ook als de inspectie op een ander moment tijdens het verbetertraject vindt dat er niet genoeg vooruitgang is, kunnen zij de school melden bij de minister voor het nemen van aanvullende maatregelen.

In december komt de onderwijsinspectie voor een tussentijds gesprek waarin we laten zien welke acties we in zetten ter verbetering van het onderwijs. In juni wordt het herstelonderzoek uitgevoerd.  De MR is nauw betrokken bij het monitoringsproces en heeft een stuurgroep ingericht om ons als school en het bestuur van Stroomm kritisch te volgen en te bevragen.

Fides

Oktober 2018 - De leerkrachten volgens als team een training bij Fides. Deze training is gericht op sociale veiligheid en welbevinden in de groepen. 'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Via zelfvertrouwen kom je tot betrokkenheid en verbondenheid. We werken als team aan de sfeer op school en in de groep. Waarbij we ons richten op samenwerking, positieve zaken in de klas maar waar ook dingen mis mogen gaan. Waarin men elkaar op een positieve en opbouwende manier mag aanspreken op het gedrag en het handelen. Het doel is om een groep te vormen die een band heeft met elkaar, een groep die weet dat ze met elkaar kunnen groeien. 

Als pestgedrag dan toch af en toe voorkomt, en dat zal zeker zo zijn, dan is het makkelijker om er samen naar te kijken, om de rollen te bespreken, om de gevoelens daarbij te verwoorden.

De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Met alledaagse symbolen worden emoties besproken. De ballon staat voor het zelfvertrouwen, de matroesjka’s voor het welbevinden, de domino voor groepsdruk en zo zijn er nog een aantal andere symbolen. Ouders kunnen deze symbolen de komende tijd in de school herkennen omdat we de symbolen zichtbaar en herkenbaar willen maken binnen de school.

In januari o is er een ouderavond over Fides. Henk de Visser, trainer en eigenaar van deze methodiek, laat samen met het team zien welke processen we in de groepen doormaken. 

Opbrengstenmuur

Oktober 2018 - In alle groepen hebben we gesprekken met de kinderen over taakwerkhouding, leren, het doel van bepaalde kennis en hoe de rol van het kind is bij het eigen leerproces. De opbrengsten van methodetoetsen worden in dit kader met de kinderen besproken. In gesprekken komen dan bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod: Hoe komt het dat we allemaal een bepaalde som fout hebben of hoe komt het dat een kind een hele goede toets heeft gemaakt ondanks dat hij/zij het erg lastig vond? Wat wil je nog leren n.a.v. deze toets en hoe ga je dat doen?

Mooie gesprekken met kinderen over leren en ontwikkelen en hun rol in dat proces. Dat is de reden dat in alle klassen de opbrengsten hangen. De kinderen kunnen hier heel respectvol mee omgaan.

Verjaardag vieren in de klas

September 2019 - Bij de voorbereiding van het nieuwe schooljaar hebben we een schoolbrede afspraak gemaakt over het vieren van verjaardagen op school:

 • Verjaardag van een kind wordt in de eigen klas gevierd zonder broertjes/zusjes uit andere klassen, zij vieren thuis feest met de familie;
 • Ouders zijn welkom t/m groep 4, vanaf groep 5 vieren we met de klas de verjaardag van het kind;
 • Rondgaan naar leerkrachten om gefeliciteerd te worden mag na schooltijd op dezelfde dag dat de verjaardag gevierd wordt of later in de week als dat beter uitkomt.

Onze voorkeur gaat er naar uit dat traktaties gezond zijn. Op www.gezondtrakteren.nl staan veel leuke tips! 

Luizenzakken

September 2018 - Vanaf dit schooljaar zullen de luizenzakken niet meer bij ons op school aan de kapstok hangen. Op advies van de GGD zullen we geen gebruik meer maken van onze blauwe luizenzakken. Luizen verspreiden zich alleen via haren en niet jassen e.d. Jassen en tassen in de luizenzak stoppen was voor veel kinderen erg lastig en als het regenseizoen begint was alles nat in de luizenzak. Het was wel netjes aan de kapstokken, dus dat houden we vol met elkaar. Ondertussen voeren we nog steeds onze routines uit van luizencontrole om luizen zo veel mogelijk te voorkomen. 


Mediawijsheid

Sept 2018 - Of we het nu hebben over TV, Internet, apps, games of smartphones: (sociale) media zijn overal en iedere leerling maakt er gebruik van. Dit betekent niet dat zij ook altijd wijs met die media om kunnen gaan. “Mediawijs zijn” is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kunnen we ermee? 

In september gaan alle leerlingen aan de slag met een digitale methode die hen kennis laat maken met de kansen en gevaren van media. 

Doormiddel van verschillende opdrachten, worden in alle groepen doelen behandeld die aansluiten bij de leeftijd van de leerlingen. 

ICT / Ondersteunend materiaal

Juni 2018 - Digitale hulpmiddelen kunnen erg ondersteunend zijn voor het leren van kinderen. Op dit moment proberen we op school twee verschillende “touchscreens” uit, de moderne varianten van het digibord. Dat biedt aan kinderen en leerkrachten veel nieuwe en aantrekkelijke lesmaterialen en werkvormen. We hopen in de loop van april het besluit te kunnen nemen over de aanschaf van deze touchscreens voor alle groepen. Daarnaast zijn we bezig met de aanschaf van nieuwe laptops en een update van de digitale omgeving, zodat de hardware beter benut kan worden. De digitale methode Engels “Groove me” is op die manier beschikbaar voor alle groepen ; daarnaast hebben we ook een abonnement op “Acadin”, een digitaal pla orm met lesmateriaal voor hoogbegaafde kinderen.

Kinderen aan de schoonmaak

Maart 2018 - Op woensdag 21 maart gaan de Karels deelnemen aan de Landelijke opschoondag. We starten met een opening onder leiding van de wethouder, ontvangen zelfs een cadeautje voor onze hulp en gaan daarna onze handen uit de mouwen steken. We gaan vooral aan de slag rondom onze school.

De Karels hebben het kasteeltje helemaal schoon gemaakt. Nu kan er weer fijn gespeeld worden. Wat waren wij fanatiek! Als beloning hebben we een knikkertegel ontvangen, gemaakt van zwerfafval-plastic

Kunst project

Maart 2018 - Op 5 maart zijn wij gestart met het kunstproject. In de viering hebben we kennisgemaakt met kunst. Er stonden kunstenaars op ons podium met verschillende talenten. De komende weken maken wij kennis met meerdere soorten kunst. De kinderen worden echte kunstenaars!

Kangoeroe Rekenwedstrijd

Maart 2018 - Zoals elk jaar deed de bovenbouw ook dit jaar mee met de Kangoeroe Rekenwedstrijd. Deze vond plaats op donderdag 15 maart. Op vrijwillige basis hebben 44 kinderen uit groep 6-7-8 zich opgegeven om zichzelf uit te dagen op reken- en wiskundegebied. In de klas bogen zij zich over enkele breinbrekers. De antwoorden werden na afloop opgestuurd.

Kriebels in je buik

Maart 2018 - In de week van 19 t/m 23 maart is de landelijke week van de Lentekriebels. Veel scholen besteden dan weer extra aandacht aan seksuele vorming. Het thema van dit jaar is diversiteit onder de noemer “ANDERS”. De leerkrachten informeren de ouders van de kinderen via SchouderCom over de onderwerpen die in de groep behandeld worden.

Naschoolse sport / Sjors Sportief

Jerry Lenoir is de Buurtsportcoach van de gemeente Maasdriel. Hij is sinds 2 jaar werkzaam voor Maasdriel en wil als buurtsportcoach zoveel mogelijk mensen in beweging brengen! Zijn doelgroepen zijn: kinderen en jongeren van 4-25 jaar, maar ook voor mensen met een beperking en de 50+-ers. Binnenkort zal Jerry zich in de bovenbouwgroepen voor gaan stellen om de kinderen enthousiast te maken om meer te bewegen en kennis te maken met verschillende sporten. Deze activiteiten zullen plaatsvinden in de gymzaal naast de school (Kasteellaan 71). Hij neemt dan sportmateriaal mee en daar kunnen de kinderen leuke, gezonde, leerzame en gezellige bewegingsspellen mee doen.

Iedereen die geïnteresseerd is mag meedoen. Binnenkort zal Jerry ook een paar gymlessen onder schooltijd verzorgen om de kinderen te laten zien wat er mogelijk is en om de kinderen te enthousiasmeren.De planning is om eind maart te starten met de sport- en beweegactiviteiten en het zal voor 2 maanden zijn.
Uw kind zal nog een brief ontvangen met alle informatie die u nodig heeft.
Sjors Sportief

Wat doet uw kind op het net?

In de groepen 7 en 8 beschikken behoorlijk wat kinderen over een mobiele telefoon. Thuis mogen ze vaak met de tablet of de laptop aan de slag. Helemaal mooi in onze digitale wereld. Maar weet u wel wat uw kind allemaal ziet en leest? En welke app-berichten uw kind ontvangt en verstuurt?

In de groepsapp’s worden vaak lelijke dingen gezegd, worden kinderen uitgescholden, buiten gesloten en zelfs gepest. Dat gebeurt overal. Dus ook bij onze kinderen.

Kinderen willen er graag bij horen en dan is er direct het risico dat ze over de grens gaan. Hun eigen grens en de grens van anderen. Uw kind wordt soms onbedoeld gedwongen om mee te doen.
Verbieden? Nee dus, maar wel meekijken en meelezen! En de mobiel voor het slapen uitzetten en beneden laten. Digitaal pesten gaat namelijk dag en nacht door!

Uitstapje Tortels (groep 8): Code-uur / leren programmeren

Februari 2018 - De kinderen van de Tortels hebben vrijdag 2 februari jl. optimaal genoten van een middagje Ctac! Na een heerlijke lunch mochten ze vragen stellen aan de CEO van Ctac!, Henny Hilgerdenaar. Daarna legde Ralph van der Veek (programmeur) de kinderen uit wat je allemaal kunt doen met programmeren. En natuurlijk mochten de kids ook zelf aan de slag met programmeren, onder begeleiding van Annemieke Matyas. Ctac! heeft al veel talent gespot. We kregen een compliment voor de betrokkenheid en het gedrag van onze kinderen. Moe maar voldaan gingen alle kinderen weer naar huis.

Carnaval

Op vrijdag 9 februari is het weer zover: Carnaval op de Lispeltuut.Natuurlijk gaan we hier met z'n allen weer een gezellig dagje van maken. Sleuteloverdracht, hossen, spelletjes en natuurlijk de jaarlijkse carnavasloptocht, samen met de Pollenhof. Om 8.45 word de schoolsleutel overhandigd aan Prins Bart en Prinses Nina en vijf Lispeltuuters van de raad van 11. Om 11.00 vieren we feest in de centrale hal met de kinderen. En om 12.45 start de jaarlijske optocht vanuit school.

De route van de optocht is als volgt: start Kasteellaan - R.C. Van Steveninckstraat - Wilhelminastraat - Kennedystraat - Jan Stuyversstraat - Hooiweg - Pr Bernhardstraat - Geerstraat - Velgtstraat - Bernhardstraat - Kleinveld - Wilhelminastraat - R.v. Steveninckstraat - Kasteellaan tot plein.

Iedereen is van harte welkom ons te komen bewonderen langs de route. We lopen dit jaar de route in het thema waar we al een paar weken mee bezig zijn: Hallo Wereld wordt 'Carnaval Mundial'.

Rond 14.00 uur zijn we weer terug op school en vindt de prijsuitreiking plaats.

Open dag

Op 28 februari is het open dag op de Lispeltuut. Bent u benieuwd hoe het er bij ons op school aan toe gaat en wat onze visie is? Wilt u 'vergelijkingsmateriaal' verzamelen? Of een gevoel krijgen bij De Lispeltuut? U bent van harte welkom. Wij staan voor u klaar met informatie, antwoorden, thee koffie. Proef de sfeer op een gewone schooldag.

's Morgens organiseren wij een rondleiding door 'de school in bedrijf' gevolgd door een presentatie door de directeur, Pieter Verhoeven. U kunt uw peuter meenemen als u dat leuk vindt. De rondleidingen starten om: 9.00 uur / 10.00 uur / 11.00uur

's Avonds is er een inloop avond waarin ook een presentatie wordt gegeven en u de gelegenheid heeft de school van binnen te zien.

19.30 uur ontvangst / 19.45 uur start presentatie Pieter Verhoeven.

Op beide dagdelen kunt u ook een praatje maken met leden van de Ouder Vereniging en enkele teamleden.

Schoolproject Hallo Wereld

Vanaf maandag 15 januari tot aan de Voorjaarsvakantie (Carnaval) gaan we schoolbreed werken rondom het thema Hallo wereld. In dit thema stellen we de volgende leervragen centraal:

-Hoe zien mensen eruit? Wat voor kleding dragen ze? Wat voor spelletjes doen de kinderen?

-Waar wonen mensen? Hoe zien de huizen, gebouwen er in dat land uit? Wat eten mensen? Welke dieren leven er? Wat is het geloof van de mensen? Wat zijnde gewoonten?

We maken de koppeling naar onze eigen wereld waarin we ook op veel vlakken wereldse zaken tegenkomen.

Maandagochtend is de aftrap van het project. Als u dat mee wilt maken dan mag u gerust wat langer op school blijven. We beginnen daarmee om 8.45 uur in de aula.

Leren programmeren

Er zit een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse kinderen en de (toekomstige) vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale vaardigheden. Het is van cruciaal belang dat Nederlandse kinderen digital skills ontwikkelen om de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken.

De stichting ontwikkelt leerlijnen en lesmaterialen en er worden gratis CodeUren aangeboden. Stichting FutureNL werkt samen met scholen, overheden, universiteiten en bedrijfsleven om de doelstelling te bereiken.

Dit schooljaar willen we de kinderen van De Tortels ook in de gelegenheid stellen om mee te doen aan de CodeUren. Op 2 februari mogen de kinderen naar Ctac toe voor de introductie. Vervolgens krijgen ze op school 5 lessen van ca. 1 uur met lesmateriaal van CodeUur .

Zowel de ontvangst bij Ctac als de lessen op school zullen voor de kinderen een mooie belevenis met rijke leermomenten zijn.

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Daarom draagt deze Stichting op een onafhankelijke manier bij aan technologie in het Nederlandse onderwijs.

Vorig jaar oktober heeft Future.NL (CodeUur) het initiatief genomen om het wereldrecord programmeren neer te zetten voor kinderen. De kinderen moesten in een spel een drone programmeren die stropers kon signaleren om de olifanten te redden. Een initiatief waarbij ook het WNF betrokken was. Een van de ouders van onze school is als docent verbonden aan de Stichting Code-uur, dat onderdeel uitmaakt van FutureNL. Zij heeft als gastdocent meegedaan aan dit initiatief waarbij groep 8 van de Lispeltuut in de gelegenheid werd gesteld om bij haar werkgever Ctac de workshop te volgen. Dit was een groot succes!

Met dank aan Annemieke Matyas die dit voor onze kinderen mogelijk maakt.fiep westendorp 08

Jaarkalender 2018-2019Bekijk hier de kalender

20 maart 2019 open dag op De Lispeltuut   De Lispeltuut op Facebook

De Lispeltuut Groepen

Klik op de pijltjes naar links en rechts om alle groepen te zien.

De Lispeltuut Team

 • Margje Bielars
  Margje Bielars Interim directeur
 • Renie de Jong

  Interim IB-er

  Renie de Jong IB-er
 • Janine Nieuwenhuijsen

  Administratief medewerkster op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.00 uur.

  Janine Nieuwenhuijsen Administratief medewerkster
 • Wieneke de Vos

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op maandag en dinsdag.

  Wieneke de Vos Groepsleerkracht
 • Barbara Boeijenga

  Groepsleerkracht Langhorsjes (groep 1-2) op woensdag, donderdag en vrijdag.

  Barbara Boeijenga Groepsleerkracht
 • Jennifer van Dulmen

  Groepsleerkracht Kareltjes (groep 3 en 4) op maandag, dinsdag en woensdag.

  Jennifer van Dulmen Groepsleerkracht
 • Sharon Brands

  Groepsleerkracht Karels (groep 3-4) op donderdag en vrijdag

  Sharon Brands Groepsleerkracht
 • Alberdine Verdeuzeldonk

  Groepsleerkracht Duizels (groep 3-4) op maandag, donderdag en vrijdag. Alberdine is ook ICT-er.

  Alberdine Verdeuzeldonk Groepsleerkracht
 • Maritzka Lindroos

  Groepsleerkracht Krullevaars (groep 5-6) op dinsdag t/m vrijdag

  Maritzka Lindroos Groepsleerkracht
 • Denise Coset

  Groepsleerkracht Duizels (groep 3-4) op dinsdag en woensdag. Op maandag is ze groepsleerkracht bij de Krullevaars (groep 5-6 ).

  Denise Coset Groepsleerkracht
 • Leo Weyman

  Groepsleerkracht Hasselbramen (groep 5-6) alle dagen van de week

  Leo Weyman Groepsleerkracht
 • Marieke Habraken

  Groepsleerkracht Kluizelaars (groep 5-6)

  Marieke Habraken Groepsleerkracht
 • Kim van den Heuvel

  Groepsleerkracht Kluizelaars (groep 5 en 6) op maandag, dinsdag en woensdag

  Kim van den Heuvel Groepsleerkracht
 • Nick van den Meijdenberg

  Groepsleerkracht Zaza's op alle dagen van de week

  Nick van den Meijdenberg Groepsleerkracht Zaza's
 • Marion van Engelen

  Dit schooljaar is Marion groepsleerkracht van de Tortels (groep 7 en 8) op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

  Marion van Engelen Groepsleerkracht
 • Anno Beerens

  Groepsleerkracht Tortels (groep 7 en 8) op dinsdag

  Anno Beerens Groepsleerkracht
 • Marie-Jose Kämmerling
  Marie-Jose Kämmerling Onderwijsassistent
 • Heidie van Tussenbroek
  Heidie van Tussenbroek Concierge